Ochrana osobních údajů

Správce údajů a smysl této informace:

Nakládaní s osobními údaji se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinného ode dne 25.5. 2018 (dále jen „Nařízení“).

Tato informace o zpracování o ochraně osobních údajů (dál jen „Informace“) se vztahuje na osobní údaje fyzických osob – lidí (dále jen „Vy“) shromážděných:

 • společností BalBis Invest s.r.o., IČO: 06202225, se sídlem Velká Bukovina 27, 552 04 Chvalkovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39797, která je správcem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům fyzických osob, kteří s ní uzavřeli smlouvu o dodávce zboží či služby, či ji udělili ke zpracování osobních údajů souhlas, a zpracovatelem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům fyzických osob, jejichž správcem je společnost BalBis Invest s.r.o

a to včetně údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek www.stejkshop.cz.

Smyslem této informace o zpracování o ochraně osobních údajů je poskytnout Vám informace o tom, jaké kategorie (typy) osobních údajů shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům a na jakém základě je využíváme, komu je smíme poskytnout, jaká máte práva a kde je můžete uplatnit a získat další informace o osobních údajích, které zpracováváme.

Kategorie (typy) zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroje:

Osobní údaje získávané přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a při její následné realizaci/při registraci zákazníka v e-shopu / při přihlášení se k odběru novinek atd.:

 • identifikační údaje  údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Vás jako našeho zákazníka či osoby za Vás jednající (např. jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. trvalého pobytu; resp. účastníka, který je fyzickou osobou podnikatelem, jméno, příjmení, sídlo, identifikační číslo („IČO“), daňové identifikační číslo („DIČ“), další údaje, z nichž vyplývá, že podniká či je zapsán do příslušného rejstříku či registru); a
 • kontaktní údaje – údaje umožňující kontakt s Vámi (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné údaje)
 • další údaje Vámi poskytnuté (např. bankovní spojení, údaje o sjednání dodávek zboží a využívání služeb, resp. případně i jakékoliv další osobní údaje obsažené ve Vaší  komunikaci s námi)

Osobní údaje získávané automaticky prostřednictvím webových stránek www.stejkshop.cz

 • soubory protokolu (tzv. log files) - jde o soubory webového serveru (obsahující informace, jako je například doménové jméno, URL, stavové kódy https, webová stránka, ze které jste na webové stránky přišli, nebo datum a délka návštěvy), které se automaticky vytvářejí, když uživatel internetu navštíví nějakou stránku.
 • IP adresa – jde o jedinečný identifikátor používaný některými elektronickými zařízeními k vzájemné identifikaci a komunikaci na internetu, přičemž navštívíte-li webové stránky, můžeme zaznamenat IP adresu zařízení, ze kterého se připojujete na internet.
 • cokkies – jde o textové soubory obsahující informace, které se stahují do paměti vašeho zařízení – a následně je možné k nim mít přístup prostřednictvím našich webových serverů. Prostřednictvím těchto cookies jsou umísťovány/shromažďovány následující informace: samostatná přihlašovací data a identifikační označení relace (k zapamatování si vašich náležitostí v průběhu relace), afinita serveru a ověřovací údaje (k navázání a udržování komunikace s nejvhodnějšími servery)

Dalšími zdroje osobních údajů jsou, resp. mohou být:

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.)
 • další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní předpis (občanský soudní řád, trestní řád apod.);

Účel zpracování osobních údajů, právní základ pro jejich zpracování:

1. Bez Vašeho souhlasu / uzavření smlouvy:

  • pro účely splnění smlouvy, zejména pro dodání zboží/poskytnutí služby, a to i prostřednictvím třetí strany – našeho smluvního partnera (např. dopravce, prodejny, subdodavatelé služeb apod.);
  • pro účely splnění našich právních povinností, zejména povinností stanovených v oblasti vedení účetnictví, daňové správy, archivování, vyřizování reklamací, vrácení ceny při odstoupení od smlouvy apod.;
  • pro účely ochrany oprávněných zájmů našich či třetí strany, zejména pro doložení uzavření smlouvy, řádného splnění smlouvy a povinností z ní plynoucích, jako je např. splnění dodání zboží/ poskytnutí služby, vyřízení případné reklamace, obdržení/vrácení ceny; jakož i obecně pro zjišťování Vaší spokojenosti a komunikace s Vámi apod.
  • pro účely oprávněného zájmu, ve kterém je zahrnuta i marketingová činnost (e-mailing), zde je možné tento souhlas odvolat a my vás vyřadíme z obchodních a jiných sdělení.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí údajů nezbytných pro uzavření smlouvy, dodání zboží/poskytnutí služby, pro plnění s tím souvisejících povinností a pro ochranu zájmů, však s Vámi nemůžeme smlouvu na dodání zboží/poskytnutí služby uzavřít.

2. S Vaším souhlasem:

  1. pro další účely (např. pro marketingové činnosti, zlepšování kvality námi poskytovaných služeb apod.).

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem a účel jejich zapracování je vždy uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete, avšak nemusíte, udělit.

Poskytnete-li nám souhlas se zpracováním osobních údajů, jste oprávněni kdykoliv jej odvolat.

Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu danému k jednomu účelu, též neznamená, že je nebudeme moci dále zpracovávat k dalšímu účelu (byl-li takový souhlas dán), nebo z jiného právního důvodu (tj. na jiném základě), než je souhlas. To znamená, že i po odvolání souhlasu budeme oprávněni zpracovávat osobní údaje v odpovídajícím rozsahu, pokud bude zpracování nezbytné pro účely splnění smlouvy (např. pro dodání objednaného zboží/poskytnutí služby) a/nebo splnění našich právních povinností (např. účetních a daňových) a/nebo pro ochranu oprávněných zájmů našich či třetí strany (např. pro uplatnění svých práv a oprávněných zájmů před soudy a jinými orgány moci veřejné, mimo jiné pak i pro doložení toho, že Váš souhlas ke zpracování Vašich určitých osobních údajů pro určité účely nám byl dán).

Kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje poskytujeme, resp. můžeme poskytnout:

 • našim smluvním partnerům, kdy jde zejména o subjekty poskytující nám služby ve vztahu k Vám (např. dopravci, prodejny, subdodavatelé služeb apod.) popř. subjekty zajišťují či koordinující zasílání zpráv apod.;
 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu apod.;
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, např. právním zástupcům. daňovým poradcům apod.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování je prováděno v sídle správce osobních údajů, popř. v jeho provozovnách, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce osobních údajů, příp. zpracovateli.

Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technickými a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv s námi uzavřených povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše práva (jako subjektu údajů):

Jako subjekt údajů máte:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a k následujícím informacím:
  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  • pokud nejsou osobní údaje získány od Vás, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás jako subjekt údajů, za podmínek stanovených v dle čl. 15 nařízení.
 1. Právo na opravu osobních údajů (tj. právo abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají), doplnění osobních údajů (tj. právo na to abychom s přihlédnutím k účelům zpracování doplnili Vaše neúplné osobní údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení) za podmínek stanovených v dle čl. 16 Nařízení.
 2. Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení.
 3. Právo na omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených v dle čl. 18 Nařízení.
 4. Právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených v dle čl. 20 Nařízení.
 5. Právo vznést námitku za podmínek stanovených v dle čl. 21 Nařízení.
 6. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, za podmínek stanovených v dle čl. 22 Nařízení.
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.

Kontaktní údaje, prostřednictvím kterých se na nás můžete obrátit:

Pro další informace či při uplatnění svých případných práv (na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování, na přenositelnost údajů se na nás můžete obrátit na:

 • Telefon: 603785006
 • Email: bisko@stejkshop.cz
 • Adresa: Velká Bukovina 27, 552 04 Chvalkovice

Tato informace o zpracování o ochraně osobních údajů je veřejně přístupná na webových stránkách www.stejkshop.cz